Author Topic: maseczki wielorazowe najlepsza jako__ od r_ki  (Read 8 times)

ZORRusty87

  • Newbie
  • *
  • Posts: 10
    • View Profile
maseczki wielorazowe najlepsza jako__ od r_ki
« on: May 22, 2020, 09:01:03 AM »
maski maski Profesor Greenhalgh powiedzia_a, i_ nie popiera obowi_zkowego u_ywania masek, ale stwierdzi_a, i_ s_dzi, i_ wiele os?b popiera stosowanie pokojowych na tymczasowo. Poj_cie _R0_ tyczy si_ _redniej cyfry os?b, kt?re z_api_ chorob_ od jakiej_ zara_onej grupy os?b. Fineberg kierowa_ komitetem specjalist?w, kt?ry w istocie opublikowa_ konsultacj_ eksperck_ wyja_niaj_c_, _e wirus mo_e rozprzestrzenia_ si_ przez m?wienie, wi_cej jeszcze oddychanie. U_ywaj_c tego rodzaju ochraniacza, wolno unikn__ ewentualnych zagro_e_ gwoli zdrowia dotycz_cych wirusami.